Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna

Siedziby Szpitala :

– przy Monte Cassino 18

Na parkingu obok budynku są wydzielone i oznakowane miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na chodnik pomiędzy stanowiskiem postojowym, a chodnikiem krawężniki uliczne wykonano jako wtopione. Wejścia główne do budynku znajdują się na poziomie chodnika. Drzwi wejściowe rozsuwane elektrycznie oznaczone kolorem żółtym i tablicą informacyjną. – w siedzibie szpitala – główne wejście w punkcie INFORMACJA portierzy przyzywają asystenta osoby niepełnosprawnej dla osób niesamodzielnych/wymagających pomocy i wsparcia – pomoc w doprowadzeniu osoby do miejsca docelowego.

 Na  kondygnacje budynku/oddziały/poradnie niepełnosprawny może dostać się windą. Na każdej kondygnacji budynku urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla pacjentów/osób niepełnosprawnych.

Kontakt z osobami niepełnosprawnymi wymagającymi wsparcia na podstawie zarządzenia w sprawie powołania asystenta osoby niepełnosprawnej oraz wsparcia tłumacza języka migowego .

Budynek szpitalny wyposażony na poziomie średnim/dostatecznym  dla osób niepełnosprawnych
 i osób o specyficznych  potrzebach.

Do głównej siedziby Szpitala można dojechać autobusami   2, 16 ,18, 10 

– Budynek administracji dyrekcja

Na parkingu przed budynkiem administracji znajduje miejsce wydzielone  i oznakowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. W celu umożliwienia bezproblemowego wjazdu wózkiem inwalidzkim na chodnik pomiędzy stanowiskiem postojowym, a chodnikiem krawężniki uliczne wykonano jako wtopione. Wejścia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich do budynku znajdują się od strony parkingu . Niepełnosprawny może dostać się do budynku przez pochylnię dla wózków zlokalizowaną od strony parkingu i wejściem z oznaczonym przywoławcze dla asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo znajdującej się w budynku administracji .

Na parterze urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt z Dyrekcją po uprzednim zgłoszeniu – na poziomie parteru / sala konferencyjna dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Poradnie przy ul. ul. Sportowej w Przemyślu

Na parter budynku niepełnosprawny może dostać się z zewnątrz przez wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami pochylnię dla wózków zlokalizowaną od strony parkingu. Na pozostałe kondygnacje budynku niepełnosprawny może dostać się windami .

 Na parterze urządzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 Do tej siedziby można dojechać autobusami 10,28

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych-linii naprowadzających  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu dba o stworzenie jak najlepszych warunków
do obsługi pacjentów i petentów niepełnosprawnych w zakresie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696) oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)

W tym celu:

Powołano Pełnomocnika ds. Dostępności Panią Martę Jurkiewicz , która koordynuje działania w zakresie poprawy dostępności i przyjmuje zgłoszenia od pacjentów na temat szczególnych potrzeb – nr telefonu 16 677 54 55, e-mail: szj@wszp.pl;

Powołano zespół ds. Dostępności

Do zadań zespołu  należy przede wszystkim:

 – wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez szpital,

 – przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

 – monitorowanie działalności szpitala w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Powołano Asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami, którego zadaniem jest umożliwienie efektywnego i bezpiecznego przemieszczania się osobie ze szczególnymi potrzebami w konkretne miejsce w Szpitalu. Istnieje możliwość zgłoszenia telefonicznie potrzeb, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych na nr telefonu: 607 377 025 lub za pomocą poczty elektronicznej (sekretariat@wszp.pl);

Zapewniono możliwość korzystania z pomocy tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych). Aby osoba uprawniona mogła skorzystać z powyższego świadczenia jest zobowiązana to zgłosić do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane: telefonicznie na nr telefonu: 607 377 025 lub za pomocą poczty elektronicznej (sekretariat@wszp.pl) albo przesłane faksem (na numer: (16) 677-50-03) czy też w formie papierowej przesłane pocztą (data wpływu rozpoczyna bieg terminu) lub złożone w sekretariacie Wojewódzkiego Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18  37-700 Przemyśl    (budynek administracji).

W oparciu o ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępu do świadczonych usług;

– Zarządzeniem nr 162/2020 w dniu 03.08.2020 wprowadzono procedurę PM-8 pt „Opieka nad osoba ze szczególnymi potrzebami i/lub niepełnosprawnością”.- która między innymi wskazuje asystenta osoby ze szczególnymi potrzebami.

W ramach szpitala wdrażane jest także  wsparcie tłumacza języka migowego.

Załącznik:

Plan działań w ramach Projektu Dostępność PLUS – zakres złożonego projektu POWER

wheelchair
Dostępność