Kierownictwo oddziału

Kierownik oddziału: Łukasz Wiśniowski

Pielęgniarka oddziałowa: Jadwiga Domagalska

Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej

Dane kontaktowe

Kierownik oddziału

tel. (16) 677 52 03

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 52 51

Sekretariat

tel. (16) 677 52 52

e-mail: kardiologia.sekretariat

@wszp.pl

Dyżurka pielęgniarek

tel. (16) 677 52 54

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 52 53

Informacje ogólne

Oddział Kardiologii składa się z części zachowawczej liczącej 48 łóżek, w tym 8 łóżek intensywnej terapii kardiologicznej oraz 16 łóżkowego Oddziału Kardiologii Inwazyjnej.

Oddział pełni dyżury kardiologiczne dla rejonu przemyskiego w zakresie leczenia zawału serca, niestabilnej dusznicy bolesnej, napadowych zaburzeń rytmu, ostrej niewydolności krążenia, stanów zagrożenia życia z powodu chorób serca. Prowadzi diagnostykę nieinwazyjną w pracowniach echokardiografii w tym przezprzełykowej – również 3D, pracowni holterowskiej, zaburzeń rytmu, prób wysiłkowych oraz kontroli stymulatorów. 

W pracowni hemodynamicznej przeprowadzana jest diagnostyka inwazyjna choroby wieńcowej z wykorzystaniem badań czynnościowych FFR i oceny ultrasonograficznej IVUS. Wykonuje się angioplastyki tętnic wieńcowych z możliwością użycia rotablacji. W pracowni stymulatorowej wszczepiane są rozruszniki serca, defibrylatory oraz stymulatory resynchronizujące. Na oddziale leczone są w sposób inwazyjny zaburzenia rytmu serca poprzez wykonywanie ablacji.

 

 • leczenie ostrego zawału serca
 • leczenie choroby niedokrwiennej serca
 • leczenie nadciśnienia tętniczego
 • leczenie zaburzeń rytmu i przewodnictwa
 • leczenie chorób zapalnych i niezapalnych mięśnia sercowego
 • implantacja stymulatorów
 • koronarografia
 • koronaroplastyka
 • kwalifikacja do operacji wad serca wrodzonych i nabytych
 • kwalifikacja do badań angiokardiograficznych
 • kwalifikacja do przeszczepu serca
 • kwalifikacja do wszczepiania stymulatorów serca
 • kardiowersja i defibrylacja elektryczna
 • założenie czasowej stymulacji serca
 • badanie echokardiograficzne z kolorowym Dopplerem
 • próba wysiłkowa na bieżni
 • próby obciążeniowe farmakologiczne (np. próba dobutaminowa)
 • badanie Holterem EKG
 • badanie Holterem ciśnieniowym
 • badanie EKG
 • kontrola wszczepionych stymulatorów

udzielanie konsultacji z zakresu kardiologii dla pacjentów innych oddziałów szpitala na zlecenie ordynatorów

Dostępność