Kierownictwo oddziału

Kierownik oddziału: Tomasz Ciszewski

Koordynator: Kamil Kuć 

Pielęgniarka oddziałowa: Małgorzata Kulas – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii

Dane kontaktowe

Kierownik i Koordynator

tel. (16) 677 55 10

Gabinet lekarski

tel. (16) 677 55 07

Sekretariat

tel. (16) 677 55 11

email: onkologia@wszp.pl

Dyżurka pielęgniarek

tel. (16) 677 55 08

Pielęgniarka oddziałowa

tel. (16) 677 55 09

Dzienna Chemioterapia

tel. (16) 677 55 06

 

Gabinet psychologa

tel. (16) 677 55 00

Informacje ogólneOddział Onkologiczny prowadzi leczenie systemowe (chemioterapia, immunoterapia i leczenie ukierunkowane molekularnie) w zakresie nowotworów złośliwych – w tym: raków piersi, przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, płuc, narządu rodnego oraz nowotworów złośliwych rejonu głowy i szyi, a także mięsaków oraz nowotworów układu chłonnego (przede wszystkim chłoniak Hodgkina i chłoniaki rozlane z dużych limfocytów B – DLBCL).

Leczenie onkologiczne, prowadzimy w oparciu o kontrakty z NFZ w zakresie:
• kompleksowej chemioterapii – leczenie w trybie jednodniowym oraz w ramach hospitalizacji
• programów lekowych:
• Leczenie raka piersi – Trastuzumab, Pertuzumab, Lapatynib
• Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego – Bevacizumab, Cetuximab, Panitumumab, Aflibercept
• Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki – Nab-Paclitaxel
• Leczenie nie drobnokomórkowego raka płuca – Nivolumab, Pembrolizumab, Atezolizumab, Gefitinib, Osimertinib, Erlotinib, Krizotinib
• Leczenie nie drobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu i nintedanibu – Afatynib, Nintedanib
• Leczenie chłoniaków złośliwych – Rituximab (prep. Mabthera)
• Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego – Lenalidomid, Pomalidomid
• Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego – Abiraterone, Enzalutamid, dichlorek radu
• Leczenie zaawansowanego raka żołądka – Trastuzumab
• Leczenie czerniaka złośliwego skóry – Wemurafenib, Cobimetinib
• Leczenie raka nerki – Sunitinib, Sorafenib, Pazopanib, Temsirolimus, Nivolumab, Everolimus, Axitinib, Cabozantinib

Aktualnie w Oddziale Onkologicznym prowadzone są badania kliniczne:

  • Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z przerzutami z ekspresją PDL1>1% – I linia terapii: immunoterapia + lek antyangiogenny vs immunoterapia + placebo. Rekrutacja zamknięta (badania aktywne, nierekrutujące)
  • “Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania pembrolizumabu (MK-3475) Plus
    Enzalutamid Plus Terapia pozbawiona androgenów (ADT) w porównaniu z placebo Placebo Plus Enzalutamid Plus ADT u uczestników zprzerzutowym hormonem wrażliwym na raka prostaty (mHSPC)(MK-3475-991 / KEYNOTE-991)” – Wkrótce koniec rekrutacji

  • Randomizowane, otwarte badanie kliniczne 3 fazy oceniające okołooperacyjne podanie  enfortumabu wedotyny w połączeniu z pembrolizumabem (MK-3475) w porównaniu z neoadiuwantową terapią gemcytabiną i cisplatyną u pacjentów kwalifikujących się do leczenia cisplatyną z inwazyjnym rakiem pęcherza (KEYNOTE-B15 / EV-304)” – Rozpoczęcie rekrutacji
  • Dodatkowo bierzemy udział w obserwacyjnym badaniu klinicznym “Technologia BioForte do identyfikacji kandydatów do nowej terapii i diagnostyki opartej na mikrobiomie”

MK-7902-015

Randomizowane badanie fazy 3, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa pembrolizumabu (MK-3475) w połączeniu z lenwatynibem (E7080/MK-7902) i chemioterapią, w porównaniu ze standardową terapią leczenia jako leczenie pierwszej linii u uczestników z zaawansowanym/przerzutowym HER2 negatywnym rakiem gruczołowym żołądka/połączenia przełykowo-żołądkowego (LEAP-015) – planowa randomizacja- 3 pacjentów

 

MK-1308A-004

Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 2 mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności MK-1308A (współformułowany MK-1308/MK-3475) w skojarzeniu z lenwatynibem (E7080/MK-7902) w terapii pierwszego rzutu u uczestników z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym – 2 pacjentów

 

MK- 3475-365

Badanie kliniczne fazy Ib/II Pembrolizumabu (MK-3475) stosowanego w skojarzeniu z innym leczeniem przerzutowego raka gruczołu krokowego opornego na kastrację (mCRPC) (KEYNOTE-365)- 2 pacjentów


Szczegółowe informacje na temat prowadzonych aktualnie w naszym ośrodku badań klinicznych można znaleźć na stronie:

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=

Dodatkowo pacjenci w naszym Ośrodku mogą być kwalifikowani do międzynarodowych programów rozszerzonego dostępu do leków aktualnie nieobjętych refundacją – w przypadku akceptacji indywidualnego wniosku przez producenta danego leku.
Pacjenci leczeni w naszym oddziale przebywają w salach 2 i 3 osobowych. Dysponujemy również izolatką dedykowaną przede wszystkim pacjentom wymagającym odosobnienia ze względu na zaburzenia odporności związane z działaniami niepożądanymi prowadzonej terapii. Posiadamy także salę intensywnego nadzoru przystosowaną do hospitalizacji pacjentów wymagających zintensyfikowanej kontroli i szczególnej opieki. Sala wyposażona jest w sprzęt pozwalający na stałe monitorowanie stanu pacjenta z centrali zlokalizowanej w dyżurce pielęgniarek (monitoring video, ciągły zapis EKG, pulsoksymetria, pomiar ciśnienia tętniczego).

Wyremontowane pomieszczenia Pododdziału Dziennej Chemioterapii dysponują 10 nowymi, wygodnymi i dostosowanymi do parametrów pacjenta stanowiskami do podawania chemioterapii.
Jesteśmy pierwszą i jak dotąd jedyną placówką na Podkarpaciu umożliwiającą pacjentom korzystanie w wybranych wskazaniach medycznych z systemu chłodzenia skóry głowy (Paxman) redukującego ryzyko wypadania włosów w trakcie chemioterapii. Specjalny czepek nakładany jest na głowę pacjenta podczas podawania cytostatyków. Ma on ma ochronić tzw. macierz włosa, która może zostać uszkodzona w trakcie stosowania chemioterapii, przez co ogranicza nasilenie tego działania niepożądanego leczenia systemowego.

W naszym wyposażeniu posiadamy pompy infuzyjne, które zapewniają precyzyjne dawkowanie i ciągłość terapii cytostatykami dożylnymi.

W ramach hospitalizacji na naszym Oddziale i dzięki współpracy z Oddziałem Chirurgii Naczyń istnieje możliwość implantacji PORTu naczyniowego, czyli podskórnego, trwałego dostępu do żylnych naczyń krwionośnych zwiększającego bezpieczeństwo i wygodę pacjentów, u których konieczne jest częste podawanie chemioterapii dożylnej.
Dzięki ścisłej współpracy z Ośrodkiem Radioterapii pacjenci Oddziału mają możliwość konsultacji radioterapeutycznej i udziału w konsyliach z obecnością specjalisty w tej dziedzinie. W przypadku kwalifikacji do leczenia radioterapią czas oczekiwania na terapię radykalną nie przekracza tygodnia oraz istnieje możliwość zorganizowanego transportu bez kosztów własnych pacjenta do Ośrodka Radioterapii.

Pacjenci Oddziału pozostają pod fachową opieką lekarską i pielęgniarską, jak również psychologiczną (oddzielny gabinet na terenie Oddziału) oraz żywieniową (regularna ocena dietetyka), a w przypadku wskazań – rehabilitanta. 

Dnia 16.01.2020r. Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii otrzymał certyfikat “Szpital bez bólu”. Uzyskany przez Oddział certyfikat “Szpital bez bólu” jest potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych standardów leczenia bólu zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio jest jedynym Oddziałem Onkologicznym w województwie podkarpackim, który spełnił kryteria akredytacyjne uprawniające do zaszczytnego tytułu “Szpital bez bólu”

Certyfikat "Szpital bez bólu"

Dnia 16.01.2020r. Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii otrzymał certyfikat “Szpital bez bólu”. Uzyskany przez Oddział certyfikat “Szpital bez bólu” jest potwierdzeniem wprowadzenia najwyższych standardów leczenia bólu zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Oddział Onkologiczny z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio jest jedynym Oddziałem Onkologicznym w województwie podkarpackim, który spełnił kryteria akredytacyjne uprawniające do zaszczytnego tytułu “Szpital bez bólu”

Dostępność