UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej oraz sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej na wniosek uprawnionych osób, podmiotów i organów oraz sposobu i zwrotu kosztów w szpitalu:

 1. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 2. Dokumentację medyczną indywidualną wewnętrzną udostępnia się na wniosek: pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego (np. rodzic małoletniego dziecka, kurator) lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci – osoby przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji, w przypadku jego zgonu, na miejscu w szpitalu, za pośrednictwem lekarza prowadzącego.
 3. Dokumentację medyczną zbiorczą udostępnia się na wniosek: pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej, a w razie śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, jedynie w zakresie wpisów dotyczących pacjenta, na miejscu w szpitalu, za pośrednictwem lekarza prowadzącego.
 4. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta, a w razie śmierci pacjenta – osoba upoważniona przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, może wystąpić pisemnie do Dyrektora Szpitala o sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji dotyczącej pacjenta.
 5. Udostępnianie dokumentacji wewnętrznej pacjenta na zewnątrz szpitala na wniosek organów i podmiotom uprawnionym (Sąd, Prokuratura, ZUS, PZU itp.), następuje na podstawie decyzji Dyrektora Szpitala.
 6. Jeżeli dokumentacja wewnętrzna pacjenta jest niezbędna do zapewnienia dalszego leczenia, a zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę na zdrowiu, decyzję o udostępnieniu dokumentacji na zewnątrz innym zakładom lub lekarzowi podejmuje Ordynator Oddziału, lub lekarz dyżurny Oddziału lub Starszy Lekarz Dyżurny Szpitala.
 7. Udostępnianie dokumentacji na zewnątrz szpitala następuje wyłącznie w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli udostępnia się (w wyjątkowych przypadkach) oryginał dokumentacji.
 8. Dokumentację, o której mowa w pkt 6 i 7 udostępnia się na zewnątrz szpitala w formie kopii, wyciągów bądź odpisów, chyba że uprawniony organ zażąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. W razie wydania oryginałów dokumentacji sporządza się kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.
 9. Wszystkie wnioski uprawnionych osób, podmiotów i organów o sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej po zadekretowaniu przez Dyrektora Szpitala , Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa lub osobę upoważnioną przez Dyrektora Szpitala przekazuje się do Archiwum Medycznego.
 10. Wnioski, o których mowa w pkt 9 Archiwista sprawdza – czy pochodzą od osób, podmiotów lub organów uprawnionych. W przypadku składania wniosków przez pacjenta lub osoby upoważnione przez pacjenta, organy lub podmioty uprawnione, udostępnianie następuje na koszt wnioskodawcy, organów i podmiotów za pokwitowaniem. W przypadku udostępniania dokumentacji osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu – do wniosku powinno być dołączone odpowiednie upoważnienie.
 11. Sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej, o której mowa wyżej należy wyłącznie do kompetencji wyznaczonego pracownika Archiwum Medycznego.
 12. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentacji medycznej wydawanej na pisemne wnioski uprawnionych osób, podmiotów i organów dokonuje upoważniony pracownik Archiwum Medycznego.
 13. Pracownik, o którym mowa w pkt 12 odpowiada za prawidłowość i kompletność udostępnianej wewnątrz lub przekazywanej na zewnątrz dokumentacji medycznej i w tym zakresie koordynuje współpracę pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi w danej sprawie.
 14. Koszt sporządzenia wyciągu lub odpisu jednej strony dokumentacji medycznej wynosi 6,88 zł brutto. Koszt sporządzenia kopii jednej strony dokumentacji medycznej wynosi 0,69 zł brutto. Koszt za sporządzenie wyciągu lub kopii na nośniku elektronicznym wynosi 6,88 zł brutto.
 15. Na wnioski uprawnionych osób, podmiotów, organów odpisy i kopie dokumentacji medycznej przechowywanej w rejestracji Poradni szpitala, a nie przekazanej do Archiwum Medycznego sporządza rejestrator medyczny, pobiera także opłatę i wystawia pokwitowanie.
 16. Koszty sporządzania wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej, a także koszty sporządzenia kopii dla szpitala (sporadycznie) w przypadku oryginalnej dokumentacji medycznej udostępnianej na zewnątrz organom i podmiotom uprawnionym przesyłanej drogą pocztową oblicza pracownik Archiwum Medycznego, a rachunek wystawia upoważniony pracownik z Pionu Głównego Księgowego. Rachunek przesyła się wnioskodawcy wraz z kserokopią dokumentacji.
 17. Przesyłki pocztowe, o których mowa w pkt 16 na ogół dokonywane są listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenia odbioru przekazywane są do Archiwum Medycznego.
Dostępność