WYPISANIE ZE SZPITALA

  1. Wypisanie ze Szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:  
    • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,
    • na żądanie pacjenta przebywającego w szpitalu lub jego przedstawiciela ustawowego,
    • jeśli pacjent przebywający w Szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo zdrowia innych osób.
  2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze Szpitala osoby, której stan zdrowia wymaga leczenia w szpitalu, Dyrektor lub lekarz przez niego upoważniony może odmówić wypisania, do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę szpitala sąd opiekuńczy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Właściwy sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania ze szpitala z podaniem przyczyn.
  3. Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze Szpitala na własne żądanie. W przypadku odmowy złożenia takiego oświadczenia lekarz sporządza stosowną adnotację w dokumentacji medycznej.
Dostępność