Kierownictwo zakładu

Kierownik oddziału: Joanna Pydzińska

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej

ul. Monte Cassino

Zakład czynny całodobowo

Recepcja

tel. (16) 677 52 64 

Pokój administracyjny

tel. (16) 677 52 68

Kierownik

tel. (16) 677 52 60

Informacje ogólne

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej ( ZDLiM ) Wojewódzkiego Szpitala im. Świętego Ojca Pio w Przemyślu jest medycznym laboratorium diagnostycznym i mikrobiologicznym, które wykonuje badania materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego w celu dostarczenia informacji niezbędnych do oceny stanu zdrowia, diagnozowania, leczenia, profilaktyki.                                                                                                              Do zadań personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Wojewódzkiego Szpitala im. Świętego Ojca Pio w Przemyślu należy:

 • pobieranie materiałów biologicznych do badań laboratoryjnych,
 • wykonywanie badań z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej ( badania hematologiczne, koagulologiczne, badania z zakresu analityki ogólnej, chemii klinicznej i immunochemii ) i mikrobiologii ( badania bakteriologiczne, mykologiczne, parazytologiczne i serologiczne ),
 • wydawanie wyników wykonanych badań zleceniodawcom.

Badania wykonywane są nieodpłatnie dla potrzeb lekarzy zatrudnionych  w Wojewódzkim Szpitalu im. Świętego Ojca Pio w Przemyślu, w Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 1 oraz w Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 2.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej świadczy także usługi odpłatnie dla pacjentów kierowanych przez lekarzy innych jednostek organizacyjnych, które zawarły z Wojewódzkim Szpitalem im. Świętego Ojca Pio w Przemyślu lub z Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 2 umowy na wykonywanie badań laboratoryjnych ( zgodnie z cennikami dla kontrahentów ) oraz dla pacjentów indywidualnych, nie ubezpieczonych ( zgodnie z cennikiem dla pacjentów indywidualnych).

Do zadań ZDLiM należy także:

 • uczestnictwo w kształceniu personelu medycznego przez prowadzenie staży podyplomowych i specjalizacyjnych, praktyk studenckich, praktyk dla słuchaczy średnich i pomaturalnych szkół medycznych,
 • uczestnictwo w działalności rzecz promocji zdrowia,
 • realizacja zadań obronnych i zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, ochrony mienia, informacji niejawnych, bhp, p.poż, obrony cywilnej.

Struktura organizacyjna i warunki lokalowe.

W strukturze Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Wojewódzkiego Szpitala  im. Świętego Ojca Pio w Przemyślu znajdują się 3 Punkty Pobrań Materiałów do Badań i 2 główne pracownie. Są to:

 • Punkt Pobrań Materiałów do Badań nr 1,
 • Punkt Pobrań Materiałów do Badań nr 3,
 • Punkt Pobrań Materiałów do Badań nr 4,
 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej.

W strukturze Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej znajdują się:

 • Pracownia  Hematologii I, Morfologia, badania hematologiczne,
 • Pracownia Hematologii II, Badania układu krzepnięcia,
 • Pracownia Chemii Klinicznej I,  Metody spektrofotometryczne,
 • Pracownia Chemii Klinicznej II, Metody immunochemiczne,
 • Pracownia Chemii Klinicznej III, Metody elektrochemiczne,
 • Pracownia Analityki Ogólnej.

W strukturze Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej znajdują się:

 • Pracownia Bakteriologii Ogólnej,
 • Pracownia Serologii,
 • Pracownia Parazytologii.

Oprócz punktów pobrań materiałów do badań i w/w pracowni w pomieszczeniach ZDLiM funkcjonują:

 • „Recepcja” ze Stanowiskami Rejestracji i Przyjmowania Materiałów do Badań nr 1 i nr 2,
 • Stanowiska Rejestracji i Przyjmowania Materiałów do Badań nr 3, nr 4, nr 5,
 • Stanowisko Przygotowania Materiałów do Badań,
 • Stanowisko Wydawania Wyników Badań,
 • pomieszczenia socjalne,
 • pomieszczenia magazynowe,
 • pomieszczenia porządkowe,
 • pomieszczenia administracyjne.

Główna siedziba Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej znajduje się w bloku B Wojewódzkiego Szpitala im. Świętego Ojca Pio w Przemyślu.                                          

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej zajmuje tu pomieszczenia, które są zlokalizowane:

 • na poziomie +1
 • Punkt Pobrań Materiałów do Badań nr 1,
 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej,
 • „Recepcja” ze Stanowiskami Rejestracji i Przyjmowania Materiałów do Badań nr 1 i nr 2,
 • Stanowiska Rejestracji i Przyjmowania Materiałów do Badań nr 3, nr 4, nr 5,
 • Stanowisko Przygotowania Materiałów do Badań,
 • Stanowisko Wydawania Wyników Badań,
 • Pokój Administracyjny,
 • Gabinet Kierownika ZDLiM,
 • Gabinet Koordynatora ds. Mikrobiologii,
 • Pokój Asystentów,
 • pomieszczenia socjalne,
 • pomieszczenia magazynowe,
 • pomieszczenia porządkowe,

na poziomie 0:

 • główna szatnia personelu ZDLiM,

na poziomie -1 :

 • pomieszczenia magazynowe.

Adres głównej siedziby ZDLiM to:

Wojewódzki Szpitala im. Świętego Ojca Pio  w Przemyślu

 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej

 1. Monte Cassino 18

 37-700 Przemyśl

 Znajdujące się w strukturze organizacyjnej ZDLiM Punkty Pobrań Materiałów do Badań nr 3 i nr 4 znajdują się na terenie miasta Przemyśla, poza główną siedzibą ZDLiM.

Punkt Pobrań Materiałów do Badań  nr 3 stanowi kompleks kilku pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku, w którym mieści się Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 2 przy ulicy Sportowej 6 w Przemyślu.

Punkt Pobrań Materiałów do Badań  nr 4 zlokalizowany jest na parterze budynku, w którym mieści się NZOZ „Optima” przy ulicy Świętego Jana Nepomucena 32 w Przemyślu.

Miejsca, dni i godziny oraz porządek udzielania świadczeń zdrowotnych.

 • Punkt Pobrań Materiałów do Badań nr 1 ZDLiM:

Adres:  ul. Monte Cassino 18

             37-700 Przemyśl

Telefon: +48 16 677 52 64 

Praca w Punkcie Pobierania Materiałów do Badań nr 1 ZDLiM odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00 – 19.00:

 • pobieranie i przyjmowanie materiałów biologicznych do badań laboratoryjnych od pacjen-tów ambulatoryjnych odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach: 7.15 – 10.15;
 • wydawanie wyników badań wykonanych pacjentom odpłatnie lub na podstawie zawartych umów odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach: 14.00 – 19.00;
 • wydawanie wyników badań wykonanych na zlecenia lekarzy z poradni Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 1 odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach: 7.00 – 19.00.

( wyniki te są odbierane z ZDLiM przez upoważniony personel Centrum Leczenia

      Ambulatoryjnego nr 1 ).

 • Punkt Pobrań Materiałów do Badań nr 3 ZDLiM:

Adres: ul. Sportowa 6

      37-700 Przemyśl     

Telefony:

 • Centrala telefoniczna Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 2: +48 16 678 33 26
 • Punkt Pobrań Materiałów do Badań nr 3 ZDLiM: +48 536 130 137

Praca w Punkcie Pobierania Materiałów do Badań nr 3 ZDLiM odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45 – 15.30:

 • pobieranie i przyjmowanie materiałów biologicznych do badań laboratoryjnych

od pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 11.00;

 • wydawanie wyników badań wykonanych pacjentom odpłatnie lub na podstawie zawartych umów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00–14.30;
 • wydawanie wyników badań wykonanych na zlecenia lekarzy z Poradni Medycyny Pracy, z poradni specjalistycznych i POZ Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 2 odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00– 14.30.

( wyniki te są odbierane z Punktu Pobrań Materiałów do Badań nr 3 ZDLiM przez

      upoważniony personel Centrum Leczenia Ambulatoryjnego nr 2 ).

 • Punkt Pobrań Materiałów do Badań nr 4 ZDLiM:

Adres: ul. Świętego Jana Nepomucena 32

            37-700 Przemyśl

Telefon: +48 536 130 133

Praca w Punkcie Pobierania Materiałów do Badań nr 4 ZDLiM odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.35:

 • pobieranie i przyjmowanie materiałów biologicznych do badań laboratoryjnych     od pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 11.00;
 • wydawanie wyników badań wykonanych pacjentom odpłatnie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00 – 14.30,
 • wydawanie wyników badań wykonanych na zlecenia lekarzy z poradni specjalistycznych i POZ oraz na podstawie zawartych przez NZOZ „Optima” umów odbywa się                                  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00– 14.30.

( wyniki te są odbierane przez pacjentów indywidualnie lub przez upoważniony

      personel NZOZ „Optima”).

 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej ZDLiM:

Adres: ul. Monte Cassino 18

      37-700 Przemyśl

Telefony:

 • Szpital – Centrala telefoniczna: 16 / 677 50 00  ( wew. 52 64 )
 • „Recepcja” ZDLiM 16 / 677 52 64 
 • Pracownia  Hematologii I, Morfologia, badania hematologiczne 16 / 677 52 61
 • Pracownia Hematologii II, Badania układu krzepnięcia 16 / 677 52 61
 • Pracownia Chemii Klinicznej I, Metody spektrofotometryczne   16 / 677 52 62
 • Pracownia Chemii Klinicznej II, Metody immunochemiczne      16 / 677 52 66
 • Pracownia Chemii Klinicznej III, Metody elektrochemiczne 16 / 677 52 63
 • Pracownia Analityki Ogólnej 16 / 677 52 63

Praca w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej ZDLiM odbywa się codziennie, przez całą dobę. Główne zadania pracowni to:

 • przyjmowanie materiałów biologicznych do badań laboratoryjnych,
 • wykonywanie badań z zakresu hematologii, koagulologii, analityki ogólnej, chemii klinicznej i immunochemii,
 • wydawanie wyników badań zleceniodawcom.

                                                                   

 • Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej ZDLiM:

Adres: ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

Telefony:

 • Szpital – Centrala telefoniczna: 16 / 677 50 00  ( wew. 52 64 )
 • „Recepcja” ZDLiM 16 / 677 52 64 
 • Pracownia Bakteriologii Ogólnej 16 / 677 52 41
 • Pracownia Serologii   16 / 677 52 43
 • Pracownia Parazytologii 16 / 677 52 34
 • Koordynator ds. Mikrobiologii  16 / 677 52 40      

Praca w Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej ZDLiM odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 19.00 ( pobieranie i przyjmowanie materiałów biologicznych do badań z zakresu mikrobiologii, wykonywanie badań z zakresu bakteriologii, mykologii, parazytologii i serologii, wydawanie wyników wykonanych badań ). Ciągłość pracy w godzinach 19.00 – 7.00 oraz w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy jest zabezpieczana przez asystentów – diagnostów laboratoryjnych zatrudnionych w Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej, którzy w tym czasie pełnią w pracowni dyżury „pod telefonem”.

Dostępność