ZASADY ODWIEDZIN

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu informuje, że mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną oraz bezpieczeństwo zdrowotne hospitalizowanych pacjentów wprowadzono pewne ograniczenia w zakresie możliwości odwiedzin pacjentów w szpitalu w związku ze zwiększonymi zachorowaniami na COVID-19.

Aktualizacja z dnia 18-11-2021:

Decyzję o odwiedzinach chorych podejmują każdorazowo indywidualnie Kierownicy poszczególnych oddziałów szpitalnych.

Kierownicy oddziałów wyrażają zgodę na odwiedziny chorych kierując się przede wszystkim aktualną sytuacją epidemiologiczną w oddziale a także prawami pacjenta oraz rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID -19 z 6 września 2021 r.

Ustalono podstawowe zasady, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych:

 • Osobą odwiedzającą (za wyjątkiem odwiedzin u pacjentów w stanie terminalnym) może być:
 • osoba, która ma udokumentowane pełne szczepienie przeciwko Covid 19 lub
 • osoba, która przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub
 • osoba posiadająca aktualny negatywny wynik testu w kierunku SARS CoV-2.

Przez osobę posiadającą negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, należy rozumieć osobę, która wykonała test PCR lub test antygenowy (zgodny z listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego) nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin oraz posiada dokument potwierdzający wykonanie testu w tym terminie i uzyskanie negatywnego wyniku tego testu.

 • Odwiedziny chorych odbywają się w godzinach wyznaczonych przez Kierownika oddziału tak aby nie kolidowały z postepowaniem diagnostyczno-terapeutycznym.
 • Jednoczasowo dopuszcza się odwiedziny jednej osoby bliskiej u jednego pacjenta.
 • W jednej sali chorych może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca.
 • Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do higieny rąk przed i po odwiedzinach.
 • Osoba odwiedzająca (zawsze) i odwiedzana (jeśli jest to ze względów medycznych możliwe) w czasie odwiedzin są zobowiązane do założenia maski medycznej na usta i nos.
 • Osoba odwiedzająca może przynieść dla pacjenta tylko rzeczy osobiste środki czystości i ewentualnie jedzenie, ale po wcześniejszym uzgodnieniu tego z lekarzem prowadzącym.

W Oddziałach dla Dorosłych:

 1. Odwiedziny chorych w oddziałach odbywają się w porze dziennej, nie dłużej niż do godziny 21.00.
 2. Odwiedziny w godzinach nocnych tj. między godz. 21.00 – 6.00 mogą odbywać się tylko za zgodą Ordynatora lub lekarza dyżurnego.
 3. Odwiedziny nie mogą utrudniać procesu leczenia przyjętego dla danego chorego.
 4. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Ordynator zgodnie z regulaminem obowiązującym w oddziale lub lekarz dyżurny w szczególnych przypadkach.
 5. Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz zakaz spożywania alkoholu.
 6. Odwiedzającymi pacjentów w Oddziałach nie powinny być dzieci do lat pięciu.

W Oddziałach Dziecięcych:

 1. Odwiedziny odbywają się w porze dziennej, nie dłużej niż do godziny 22.00.
 2. Dziecko pozostające w Oddziale ma prawo do obecności przy nim jednego z rodziców lub stałego opiekuna.
 3. Odwiedzający zobowiązani są do pozostawiania wierzchniej odzieży w szatni.
 4. Dzieciom do lat pięciu nie zezwala się na przebywanie w oddziale jako odwiedzającym.
 5. Zabawki przyniesione dzieciom powinny być łatwo zmywalne i bezpieczne dla dzieci.
 6. Dożywianie dzieci w oddziale jest dozwolone po wcześniejszej konsultacji z personelem medycznym.
 7. Rodzice odwiedzający nie mogą wchodzić do pomieszczeń zabiegowych i do kuchni oddziałowej.
 8. Osoba opiekująca się dzieckiem może uczestniczyć w procesie pielęgnacji tylko i wyłącznie swojego dziecka tj. przewijanie, mycie, karmienie, jeżeli pozwala na to stan zdrowia dziecka.
 9. Ze względów epidemiologicznych nie zezwala się rodzicom na sprawowanie opieki nad innym dzieckiem.
 10. Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 11. Rodzice, opiekunowie i odwiedzający – w trakcie odwiedzin powinni być: zdrowi, czyści i bez wpływu alkoholu.
 12. Rodzice mogą spożywać własne posiłki wyłącznie w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.
 13. Wszelkie niepokojące objawy chorobowe zaobserwowane przez osobę opiekującą się dzieckiem – należy zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce dyżurnej.
 14. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela Ordynator Oddziału, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny.
Dostępność